Schoolkosten


We vragen een ouderbijdrage voor allerlei speciale activiteiten, zoals excursies en diploma-uitreikingen, voor de vieringen met kerst en pasen en voor een aantal gebruiksartikelen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Als ouders de bijdrage voor een bepaalde activiteit niet betaald hebben, zullen we hun kind niet de toegang tot deze activiteit ontzeggen.

We hopen echter wel dat u bereid bent de gevraagde bijdrage te betalen. U zult begrijpen dat als te veel ouders dat niet doen, we allerlei activiteiten niet meer kunnen organiseren. De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld in overleg met de oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad.

Ouderbijdragen Het Heerenlanden schooljaar 2021-2022

Reductie- en kwijtscheldingsregeling